0

กำหนดให้ n(u)=50 n(a)=20 n(b)=25 n(c)=15 n(AUB)=4 n(A∩C)=6 n(B∩C)=8 และ n(A∩B∩C)=2 แล้ว n[(A∩B)-C] เท่ากับเท่าไหร่

Asked question